Leevi jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Tudu jõgi, Valgejõgi, Matu jõgi.
Ahja jõe keskjooksu vasakpoolne lisajõgi, paikneb Põlvamaa lääneosas. Algab Otepää linnast 11 km ida pool ja suubub Ahja jõkke 65,2 km kaugusel suudmest; pikkus 37 km, valgala 163 ruutkilomeetrit.
Jõe ülemjooks asub Otepää kõrgustiku idaosas ning kesk- ja alamjooks Kagu-Eesti lavamaal.

Jõe lähe paikneb Valgjärvest 2 km kagu pool, Tamme ja Valgjärve vahel olevas võsaga kaetud soises nõos, mida ümbritseb künklik moreenmaastik. Jõgi suubub Ahja jõkke Koorvere veskist 0,5 km ülesvoolu, Tartu-Põlva maantee silla läheduses.

Jõgi on suure kaldega. 1930. aastail olid jõel järgmised vesiveskid ja paisjärved (loetletud allavoolu): Matu, Veskimõisa, Poka, Leevi. Praegu ükski vesiveski ei tööta. Säilinud on Leevi paisjärv, mis 1980. aastail rekonstrueeriti. Samal ajal rajati Leevi külla, Tartu-Põlva maanteest ida poole veel teine paisjärv. Ühtlasi ühendati Leevi jõe teineteise lähedal asuvad kirdesse ja edelasse voolav lõik paisjärvedest lääne pool kunstliku sängi ja paisregulaatoriga. Jõe vett kasutab Karilatsi külas asuv väike eravalduses olev kalakasvandus.

Jõe kesk- ja alamjooks oli varem suures ulatuses Tartu- ja Võrumaa piiriks.

Leevi jõgi kuulub produktiivsete forellijõgede tüüpi ja on suure kalandusliku väärtusega.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad