Säinas

Posted by
|

Lad. – Leuciscus idus (L.)

Säinas on 36…48 cm pikkune kala mustjasrohelise selja, hõbedaste külgede ja valge kõhuga. Säinas võib elutseda mitmekesistes tingimustes: aeglase vooluga jõgedes ja nendega seotud järvedes, aga ka nõrga soolsusega merelahtedes.

Ta on levinud Eesti rannikumeres kõikjal, kuigi paljudes kohtades vaid üksikutena. Rohkem on säinast Suure Emajõega seotud järvedes, Peipsis ja Võrtsjärves. Üldiselt meeldivad talle aeglase vooluga jõed ja järved ning ta on suhteliselt paikne kala, kes ei soorita ulatuslikke rändeid. Säinas on kivilembese ja taimelembese kala vahepealne, kuid võimaluse korral näib ta siiski eelistavat kõva põhja.

Säina toidulaud on omapärane – esikohal on limused (lamekarp, rannakarp, vesitigu ja vesiking) ja kirpvähilised. Suured säinad võivad mõnikord olla ka röövtoidulised, tarvitades peamiselt luukaritsat.

Kudemise ajal muutub säinas ilusaks: keha omandab metalse värvuse, lõpusekaaned ja pea tunduvad kuldsetena ja uimed värvuvad erepunaseks. Kudemine algab varsti peale jääminekut aprillis-mais ning toimub tavaliselt kohe pärast haugi kudemist. Koelmud paiknevad madalas, tavaliselt alla 1 m sügavuses vees. Koetud ja viljastatud mari areneb kividel või eelmise aasta veetaimedel. Vastsed kooruvad keskmiselt 17. päeval. Vastne kleepub alguses taimedele, kuid alustab juba õige pea aktiivset ujumist. Säinas saab suguküpseks 4…5 aasta vanusena. Ta elab keskmiselt 9…10 aasta vanuseks, kuid on leitud ka 15 aastaseid eakaid isendeid.